MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR:
SATICI:
Unvanı: Loopcode Bilişim Yazılım Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
Mernis No:
Adres:
Telefon:
Fax:
E posta:
Banka Hesap No:
ALICI:
Adı Soyadı/ Ünvanı
Adres:
Telefon:
E posta:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme'nin konusunu; Alıcı'nın, Loopcode Bilişim Yazılım Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'ye ait www.e-ducation.co alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı'ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu ve Adı Adet Satıcı Unvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Toplam Satış Tutarı KDV Dâhil Toplam Tutar
               
               


İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Alıcı, ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra, satın almış olduğu eğitim programı Alıcı’nın kullanımına açılır. Satıcı yapılan işlemi e-posta aracılığıyla Alıcıya iletir.

MADDE4: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.e-ducation.co adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, belirtilen iletişim kanalları vasıtasıyla yazılı olarak veya e posta yoluyla satıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamasına rağmen, alıcı cayma hakkından faydalanabilir. Ancak sözleşme konusu hizmetin ifasına başlanmışsa, on dört (14) günlük cayma hakkı süresi sona ermese dahi cayma hakkını kullanılamaz. Alıcı, eğitim programını kullanmaya başlamamışsa, Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

Asenkron ders (video, sunum, doküman) içeriğinin görüntülenip görüntülenmediği www.e-ducation.co tarafından tespit edilmektedir, Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen Alıcı gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

● Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
● Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
● Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
● Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
● Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
● Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
● Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
● Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
● Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
● Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ../../20.. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI                     ALICI